print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale StatistiekenDoelstelling

Meten is weten. Een efficiënt beleid heeft nood aan harde informatie over de samenleving en de bevolking. Deze wetenschap indachtig heeft de centrale overheid sinds de Franse Revolutie om de zoveel jaar tellingen en enquêtes in vrijwel alle sectoren van het maatschappelijk leven laten uitvoeren. Op deze wijze kwam de afgelopen twee eeuwen een rijk patrimonium van statistisch materiaal tot stand. Miljoenen cijfers over de bevolking, de nijverheid, de handel, de landbouw en andere domeinen zijn opgeslagen in oude boeken en handschriften die verspreid in archieven en bibliotheken worden bewaard.

Sinds de jaren ’90 wordt aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent pogingen ondernomen om deze bronnen te ontsluiten. Het project LOKSTAT, oorspronkelijk Kwantitatieve Databank van de Belgische Gemeenten genaamd, werd in het leven geroepen met de bedoeling om de rijke informatie die in de massa statistieken is opgeslagen, exploiteerbaar te maken voor onderzoek. Door middel van een databank waarin de cijfers worden gecentraliseerd en waaraan een informatiesysteem is gekoppeld, kunnen de datacollecties voor het eerst diepgaand worden geanalyseerd. Gebruik makend van de verworvenheden van de informatie- en communicatietechnologie kunnen oude en nieuwe onderzoeksvragen worden beantwoord. LOKSTAT beperkt zich niet tot het verzamelen en exploiteerbaar maken van data. Het is ook een expertisecentrum voor de statistische bewerking van gegevens uit lokale bronnen.

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014